Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1. NĂM HỌC 2020-2021

6/30/2020 10:04:18 PM

PHÒNG GD - ĐT TUYÊN HOÁ                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG TH THANH THẠCH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

       Số:     /QĐ- HT                            Thanh Thạch, ngày      tháng 7  năm 2020

 

                                                                QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp 1

năm học 2020-2021

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH THANH THẠCH

        

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 817/UBND-KGVX ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;  Kế hoạch số 733/KH-UBND ngày 29/6/2020  kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của UBND huyện Tuyên Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-THTT ngày 05/12/2019 kế hoạch phát triển trường TH Thanh Thạch giai đoạn 2018-2023 của trường TH Thanh Thạch;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thanh Thạch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 tại trường TH Thanh Thạch gồm các ông, bà có tên sau:

1.

Ông: Hoàng Minh Định

Hiệu trưởng – CT hội đồng

2.

Bà: Nguyễn Thị Hường

P.Hiệu trưởng – P. CT hội đồng

3.

Bà: Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên – Thành viên

4.

Bà: Phạm Thị Thanh Tiến

Giáo viên – Thành viên

5.

Bà: Lê Thị Hồng Khương

Giáo viên –   Thành viê

Điều 2. Hội đồng Tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh trẻ đủ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 bảo đảm khách quan, đúng quy chế tuyển sinh theo các văn bản hướng dẫn.

Hội đồng làm việc từ 07 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020  đến khi hoàn thành nhiệm vụ;  Hội đồng tự giải thể sau khi  hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Bộ phận Tài vụ - kế toán; Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thanh Thạch và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

    Nơi nhận:                                                            

                    - Như điều 3;

         - Lưu: VT.

      

                                                                       

             

                     

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

       Hoàng Minh Định

 

 

 

PHÒNG GD - ĐT TUYÊN HOÁ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­ƯỜNG TH THANH THẠCH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

           Số:     /KH-TS                           Thanh Thạch, ngày     tháng 7 năm 2020

 

                                                                KẾ HOẠCH

Phối hợp Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 817/UBND-KGVX ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;  Kế hoạch số 733/KH-UBND ngày 29/6/2020  kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của UBND huyện Tuyên Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-THTT ngày 05/12/2019 kế hoạch phát triển trường TH Thanh Thạch giai đoạn 2018-2023 của trường TH Thanh Thạch;

Trường Tiểu học Thanh Thạch xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Địa bàn tuyển sinh: Theo địa bàn 4 thôn của xã Thanh Thạch

3. Độ tuổi tuyển sinh: Tất cả trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào học lớp 1.

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận học hết chương trình Mầm non.

- Bản sao giấy khai sinh  (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Các giấy tờ khác liên quan đến con em gia đình chính sách.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số học sinh: 54

- Số lớp tuyển: 02 lớp                           

6. Tổ chức phối kết hợp tuyển sinh:

- Trường Tiểu học Thanh Thạch thành lập HĐTS phối hợp với trường Mầm non Thanh Thạch, rà soát, điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh theo quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

7. Phân công CB, GV phối hợp với trường Mầm non để tuyển sinh:

1.

Ông: Hoàng Minh Định

Hiệu trưởng – CT hội đồng

2.

Bà: Nguyễn Thị Hường

P.Hiệu trưởng – P. CT hội đồng

3.

Bà: Nguyễn Thị Hòa

Thư ký - Cán bộ rà soát, thu hồ sơ tuyển sinh

4.

Bà: Phạm Thị Thanh Tiến

Cán bộ tuyển sinh

5.

Bà: Lê Thị Hồng Khương

Cán bộ tuyển sinh

8. Kế hoạch như sau:

- Thời gian, địa điểm làm việc:

+ Buổi sáng:  Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ.

          + Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ

 

Thời gian

Thực hiện công việc

Ghi chú

 Từ 03/7 đến 09/7 2020

- Xây dựng kế hoạch, thông báo rộng rãi trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng trong toàn xã Thanh Thạch.

- Đ/c Định

Từ 10/7 đến 15/7/2020

 - Hướng dẫn tuyển sinh.

- Thu nhận hồ sơ tuyển sinh tại trường

- Đ/c Hường và đ/c Hòa

Từ 16,17/7 2020

- Lập danh sách TS rà soát hồ sơ tại trường

- Đ/c: Hường, Hòa, Mận, Tiến.

20/7/2020

- Duyệt tuyển sinh tại Phòng Giáo dục  huyện

(buổi chiều)

- Đ/c Định

Từ 24/7/2020

- Niêm yết danh sách tuyển sinh tại trường

- Công khai trên trang Web

- Đ/c Hường

01/9/2020

- Biên chế lớp học

- Đ/c: Định, Hường, Hòa, Khương, Tiến.

 

Trên đây là kế hoach tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

  

Nơi nhận:                     

- Phòng GD;

- Trường MN,

- Bộ phận CM trường,

- Lưu: VT.

             

                   

 

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

             

                    Hoàng Minh Định

 

Các Tin đã đăng

  DANH MỤC SGK LỚP 1 5/5/2020 10:08:08 AM

  KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VN LẦN THỨ 7 4/17/2020 3:20:36 PM

  Thông báo cho học sinh nghỉ học do dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra 2/6/2020 8:41:34 AM

  TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI 12/7/2019 10:08:25 AM

  CẢM XÚC 20-11 11/25/2019 3:43:05 PM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:01 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:01 AM

  LICH CONG TAC TUAN 10/28/2019 6:48:00 AM

  QUYẾT ĐỊNH- QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 10/22/2019 9:08:05 AM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020 10/21/2019 4:07:45 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình