Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

TKB

10/31/2018 9:48:29 AM
THÔNG BÁO

TRƯỜNG TH THANH THẠCH                         THỜI KHÓA BIỂU 2 BUỔI/NGÀY.  NĂM HỌC 2018 – 2019

Được XD theo CVHDsố:     /GD&ĐT của Phòng & KH số:     /KH của Trường -  Thực hiên ngày 17/9/2018)

THỨ

T

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

4C

5A

5B

2

SÁNG

1

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

GDTT

2

Toán     (GVCN)

Toán     (GVCN)

Toán   (GVCN)

Toán   (GVCN)

Anh   (Hằng)

Toán     (GVCN)

Toán      (GVCN)

Toán     (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt(GVCN)

Toán      (GVCN)

3

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

T.Việt (GVCN)

T. Việt(GVCN)

Toán     (GVCN)

Anh   (Hằng)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Mỹ  thuật   (Trà)

Thể dục   (Thiên)

4

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

T. Việt (GVCN)

TNXH (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Anh   (Hằng)

T. Việt   (GVCN)

Toán  (GVCN)

Toán   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIÈU

1

TH T V (GVCN)

Đạo đức (Hòa)

Mỹ  thuật    (Trà)

THTV (GVCN)

TNXH  (GVCN)

Âm nhạc   (Hạnh)

K Học   (GVCN)

K Học   (GVCN)

Anh   (Hằng)

K Học(GVCN)

LS   (GVCN)

2

TNXH  (Hạnh)

TH T  (GVCN)

Thủ công     (Trà)

THT (Hường)

TNXH  (GVCN)

TNXH  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

K Học   (GVCN)

Đạo đức (Hòa)

K Học(GVCN)

Anh   (Hằng)

3

TH T   (Hạnh)

TH TV  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

THTV (GVCN)

TH T   (GVCN)

TH T    (GVCN)

K Học   (GVCN)

Anh   (Hằng)

Mỹ  thuật    (Trà)

ĐĐ (T. Định)

ĐL  (GVCN)

3

SÁNG

1

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Toán   (GVCN)

Toán   (GVCN)

Toán     (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt   (GVCN)

Toán      (GVCN)

Toán   (GVCN)

Anh   (Hằng)

2

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Âm nhạc   (Hạnh)

T. Việt(GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt  (GVCN)

Toán       (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Anh   (Hằng)

T. Việt(GVCN)

Toán      (GVCN)

3

Âm nhạc   (Hạnh)

Thể dục   (Thiên)

T.Việt (GVCN)

T. Việt(GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Anh       (Hằng)

T. Việt   (GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt(GVCN)

T Việt    (GVCN)

4

Toán     (GVCN)

Toán  (GVCN)

T.Việt (GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

T. Việt  (GVCN)

Toán     (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Kỹ  thuật (GVCN

ĐL  (GVCN)

Anh   (Hằng)

T Việt    (GVCN)

CHIÈU

1

TH T V (GVCN)

TH TV  (GVCN)

TNXH (GVCN)

THT    (GVCN)

 Đạo đức (Hòa)

TH TV (GVCN)

ĐL  (GVCN)

Âm nhạc   (Hạnh)

Anh   (Hằng)

THT (GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

2

TH T V (GVCN)

TH TV  (GVCN)

TH T  (GVCN)

Thủ công     (Trà)

Âm nhạc   (Hạnh)

  TH T    (GVCN)

LS   (GVCN)

Anh   (Hằng)

K Học   (GVCN)

THTV(GVCN)

Thể dục   (Thiên)

3

THT   (Hường)

TH T    (GVCN)

TH TV(GVCN)

THTV (GVCN)

   Anh       (Hằng)

TH TV (GVCN)

THT   (GVCN)

Đạo đức (Hòa)

K Học   (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

Âm nhạc   (Hạnh)

4

SÁNG

1

T. Việt  (GVCN)

Toán     (GVCN)

T.Việt (GVCN)

T. Việt(GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt  (GVCN)

Toán      (GVCN)

Toán     (GVCN)

Toán      (GVCN)

T. Việt(GVCN)

T. Việt   (GVCN)

2

T. Việt  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T.Việt (GVCN)

T. Việt(GVCN)

Toán     (GVCN)

Toán     (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Anh   (Hằng)

Âm nhạc   (Hạnh)

T. Việt(GVCN)

T. Việt   (GVCN)

3

Thể dục   (Thiên)

T. Việt  (GVCN)

Toán   (GVCN)

Toán   (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Đạo đức (Hòa)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Anh   (Hằng)

Toán      (GVCN)

4

Toán     (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Đạo đức (Hòa)

THT   (Hạnh)

T. Việt  (GVCN)

T. công     (GVCN)

Kỹ  thuật (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Toán  (GVCN)

Anh   (Hằng)

CHIÈU

1

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

2

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

3

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

HDGD

5

SÁNG

1

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Toán   (GVCN)

Toán   (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Toán     (GVCN)

Toán     (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

Toán       (GVCN)

T. Việt(GVCN)

Toán      (GVCN)

2

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

T.Việt (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Anh   ( Hằng)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt(GVCN)

T. Việt   (GVCN)

3

Thể dục   (Thiên)

TNXH  (Hạnh)

T.Việt (GVCN)

T. Việt(GVCN)

Anh        (Hằng)

T. Việt  (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Toán     (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

Toán   (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

4

Toán     (GVCN)

Toán     (GVCN)

BDÂN (Hạnh)

T. Việt(GVCN)

Toán     (GVCN)

TNXH  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

   Toán     (GVCN)

Kỹ  thuật (GVCN)

Anh   (Hằng)

ĐĐ (T. Định)

CHIÈU

1

TH T V (GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

TH TV(GVCN)

Đạo đức (Hòa)

TH T    GVCN)

Anh        ( Hằng)

Âm nhạc   (Hạnh)

ĐL  (GVCN)

LS   (GVCN)

ĐL  (GVCN)

K Học   (GVCN)

2

TH TV  (GVCN)

Thủ công     (Trà)

THT (Hường)

Âm nhạc   (Hạnh)

TH T  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

Đạo đức (Hòa)

Anh   (Hằng)

THTV   (GVCN)

LS   (GVCN)

K Học   (GVCN)

3

TH T    (GVCN)

Âm nhạc   (Hạnh)

TH T V(GVCN)

Thể dục   (Thiên)

TH TV  (GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

Anh   (Hằng)

LS   (GVCN)

THT   (GVCN)

TH T (GVCN)

THTV (GVCN)

6

SÁNG

1

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Toán  (GVCN)

Toán   (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt   (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Toán      (GVCN)

T. Việt(GVCN)

T. Việt   (GVCN)

2

T. Việt  (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

BDÂN (Hạnh)

  Toán   (GVCN)

T. Việt  (GVCN)

Toán      (GVCN)

Toán     (GVCN)

Anh   (Hằng)

Kỹ  thuật (Trà)

Toán     (GVCN)

3

Đạo đức (Hòa)

BDÂm nhạc (Hạnh)

T.Việt (GVCN)

T. Việt(GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

T. Việt  (GVCN)

Anh   (Hằng)

Thể dục   (Thiên)

T. Việt   (GVCN)

Toán   (GVCN)

K. thuật (GVCN)

4

SH lớp  (GVCN)

TH T    (GVCN)

TH T  (GVCN)

T. Việt(GVCN)

T. công     (GVCN)

Toán  (GVCN)

Mỹ  thuật      (Trà)

SH lớp  (GVCN)

T. Việt   (GVCN)

SH lớp(GVCN)

Anh   ( Hằng)

CHIÈU

1

BDÂm nhạc (Hạnh)

THTV  (GVCN)

TH TV(GVCN)

TH TV(GVCN)

TH TV  (GVCN)

TH T    (GVCN)

TH TV  (GVCN)

THT       (GVCN)

THT     (GVCN)

Anh   ( Hằng)

THT (GVCN)

2

Mỹ  thuật      (Trà)

THT   (Hường)

SH lớp(GVCN)

TH T  (GVCN)

SH lớp  (GVCN)

Anh       ( Hằng)

TH T   (GVCN)

THTV   (GVCN)

Thể dục   (Thiên

Âm nhạc   (Hạnh)

THTV(GVCN)

3

Thủ công     (Trà)

SH lớp  (GVCN)

THT   (Hạnh)

SH lớp(GVCN)

Anh        (Hằng)

SH lớp  (GVCN)

SH lớp   (GVCN)

THT     (GVCN)

SH lớp  (GVCN)

Thể dục   (Thiên)

SH lớp  (GVCN)

                                                                                                                                                                                                                                                           

Ghi chú:    - Buổi chiều thứ 4  tổ chức các HĐGD, Hoạt động các câu lạc bộ;….Tất  cả các GV đều phải tham gia.

-          Chào cờ đầu tuần thời gian  30 phút

-          Các HĐGD các Tổ trưởng,  giáo viên tự linh động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện

                                         Thanh Thạch, ngày 10 tháng 9 năm 2018

                                                         P. HIỆU TRƯỞNG          

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 9 10/16/2017 8:47:00 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình